X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

1,5 mln zł na turystykę, kulturę i sport

Data publikacji: 23.02.2017

21 lutego br. rozstrzygnięto konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, turystyki regionalnej oraz kultury fizycznej.

ludki.jpg

- Organizacje pozarządowe są doskonałym wyrazem aktywności obywatelskiej, to one w dużej mierze wpływają na zmianę rzeczywistości i mają realny wpływ na przyszłość regionu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Promocja turystyki regionalnej 

Do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego 27 grudnia 2016 r. przystąpiło 17 organizacji pozarządowych, które złożyły 18 ofert. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Decyzją zarządu województwa dofinansowanie uzyskało 13 organizacji na realizację 14 zadań. 

Zadanie: promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące w szczególności: 

- rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu, 

- stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie, 

- rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych, 

- rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego, 

- rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

 

Ponad 1,3 mln zł na sport 

Do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego 16 grudnia 2016 r. przystąpiło 149 organizacji pozarządowych, które złożyły 328 ofert. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości dofinansowania brano pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Oceniane było także doświadczenie i wyniki podmiotów w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego. Decyzją zarządu województwa dofinansowanie uzyskało 112 organizacji na realizację 235 zadań.

 

80 tys. zł na przeciwdziałanie uzależnieniom 

Zarząd województwa 27 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w w/w obszarze. Organizacje, które otrzymały wsparcie będą realizować działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017, obejmujące w szczególności: 

- profilaktykę uzależnienia od alkoholu oraz edukacje zdrowotną, w tym: prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu (kampanie, szkolenia), ze szczególnym uwzględnieniem kampanii edukacyjno-profilaktycznej; wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku letniego oraz innych form aktywnego spędzania czasu wolnego z elementami profilaktyki.

 

70 tys. zł na działania z zakresu kultury

Zakończył się także otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury w roku 2017 r. Decyzją zarządu województwa dofinansowano 33 zadania na łączną kwotę 70 tys. zł.

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia: 

  • zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,
  • zaktualizowanego harmonogramu zadania,
  • zaktualizowanego opisu poszczególnych działań,
  • kopię aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej przez właściwego Starostę lub Prezydenta (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
  • statut organizacji pozarządowej, podmiotu.

Dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Szczegółowe wykazy ofert w załącznikach. 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Pliki:

Wykaz ofert kultura 2017 - typ: Plik PDF, waga: 213,73 KB
Wykaz ofert 2017 alkohol - typ: Plik PDF, waga: 47,92 KB
Lista podmiotów, którym udzielono wsparcia - typ: Plik PDF, waga: 317,13 KB
Zobacz listę dofinansowanych zadań - typ: Plik PDF, waga: 183,27 KB

idn3329

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603