X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Ogłoszenia Regulamin

Regulamin zamieszczania ogłoszeń
w serwisie portalu ogloszenia.infoludek.pl
§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Serwis ogloszenia.infoludek.pl przeznaczony jest do prezentacji ogłoszeń osób fizycznych i prawnych.
 2. Zabrania się zamieszczania w serwisie ogloszenia.infoludek.pl treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić wymagania techniczne w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora, w postaci odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania, połączenia z siecią Internet, przeglądarki internetowej i.t.p. W przypadku, gdy do korzystania z Usług będzie konieczne spełnienie szczególnych wymogów technicznych, wymogi te mogą być określane bezpośrednio na stronie ogloszenia.infoludek.pl.
 4. Informacje dotyczące szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone są szczegółowo z zakładce „polityka prywatności”.
 5. Administratorem serwisu ogłoszeniowego pod nazwą ogloszenia.infoludek.pl jest "Intertrado Limited" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, widniejąca w Companies House pod numerem 7893668, z siedzibą przy 590 Kingston Road w Londynie, w Wielkiej Brytanii, adres poczty elektronicznej: kontrola-ogloszen@infoludek.pl (dalej: Administrator)
 6. Ogłoszenia dodane zgodnie z niniejszym regulaminem są automatycznie bezpłatnie prezentowane w serwisie ogloszenia.infoludek.pl, prowadzonym przez administratora.
 7. Operatorem płatności SMS jest firma Eurokoncept Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Operatorem przelewów internetowych jest firma Dotpay S.A. Z siedzibą w Krakowie.

§ 2

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
Zasady dodawania ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń jest dostępne tylko dla zarejestrowanego użytkownika oraz możliwe tylko za pośrednictwem utworzonego przez niego indywidualnego konta (dalej: zarejestrowany użytkownik lub użytkownik). Tworzenie nowego konta odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie serwisu ogloszenia.infoludek.pl. Utworzenie nowego konta jest nieodpłatne.
 2. Ogłoszeniodawca, z chwilą uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych wyłącznie dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mu prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik przyjmuje nadto do wiadomości, że niepodanie wymaganych danych. podanie niepełnych danych lub wprowadzanie w błąd w tym zakresie uniemożliwia realizację usługi. Do ogłoszeń dodanych do systemu przez Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzednim stosuje się § 3 ust. pkt 15, przy czym uznaje się, że dodane ogłoszenie jest sprzeczne z regulaminem.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ogłoszenia, przed ich opublikowaniem, mogą być poddane kontroli pod kątem ich zgodności z niniejszym regulaminem.
 4. Opłata za dodanie ogłoszenia do systemu, w tym opłata za jego zamieszczenie, wynosi 2.46 PLN. Uiszczenie opłaty odbywa się poprzez wysłanie wiadomości SMS w celu pobrania kodu umożliwiającego zamieszczenie ogłoszenia lub zakup 1 ludka o tej samej wartości. Usługa działa w sieciach operatorów : T-mobile, Plus GSM, Orange, Play (+ Sami Swoi, Heyah, Tak Tak, Simplus, Orange GO, POP). Serwis SMS obsługuje Eurokoncept sp. zo.o.
 5. Uprzywilejowanie ogłoszenia podlega dodatkowej opłacie odpowiednio:
  1. 49.20 PLN za wyróżnienie OPCJA ZŁOTY LUDEK
  2. 24.60 PLN za wyróżnienie OPCJA SREBRNY LUDEK
  Czas prezentacji ogłoszeń uprzywilejowanych to 7 dni – uprzywilejowanie ogłoszenia jest aktywowane od momentu sprawdzenia i akceptacji przez moderatora (nie od momentu zamieszczenia ogłoszenia przez użytkownika w serwisie)
 6. Kolejność prezentacji ogłoszeń: Ogłoszenia uprzywilejowane są zawsze prezentowane na pierwszym miejscu, przy czym ogłoszenia Opcja Złoty Ludek mają pierwszeństwo przed ogłoszeniami Opcja Srebrny Ludek. Ogłoszenia zwykłe są prezentowane za ogłoszeniami uprzywilejowanymi. Wszystkie ogłoszenia są prezentowane chronologicznie. Wyróżnienie ogłoszenia powoduje jego ekspozycje wśród ogłoszeń uprzywilejowaych z datą zamieszczenia ogłoszenia w serwisie – wyróznienie nie powoduje zmiany daty dodania ogłoszenia na nową.
 7. Użytkownik uprawniony jest również do wykupienia specjalnych jednostek płatności (tzw. ludków), przy czym jeden ludek odpowiada wartości 2.46 PLN. Zakup ludków odbywa się:
  1. poprzez wysłanie wiadomości SMS, gdzie cena za jednego ludka wynosi 2.46 PLN lub
  2. poprzez dokonanie przelewu za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl, gdzie cena za jednego ludka wynosi: 2.46 PLN.
  3. dostępne są także pakiety ludków:
   Pakiet Wartość
   1 ludek 2.46 PLN
   3 ludki 7.38 PLN
   5 ludków 11.07 PLN
   11 ludków 24.60 PLN
   21 ludków 49.20 PLN
   51 ludków 116.85 PLN
 8. Na ogłoszenia uprzywilejowane, na życzenie Użytkownika, wystawiany będzie rachunek (invoice), który użytkownik może generować samodzielnie z panelu użytkownika.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zakupione ludki nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, a także, że ważność zakupionych ludków jest bezterminowa.§ 3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
Postanowienia szczególne

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii, ogłoszeń i apeli zamieszczanych przez osoby korzystające z serwisu, w tym użytkowników. Informacja jest udostępniana publicznie za zgodą autorów. Prezentujemy ogłoszenia o pracę tylko od podmiotów, które posiadają pełne dane firmy w systemie (do wiadomości portalu).
  Przez firmę rozumie się zarówno osobę prawną jak osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane firmy w celu ich weryfikacji.
  Administrator uprawniony jest do czasowego zawieszenia ekspozycji ogłoszenia lub ogłoszeń, w przypadku wezwania użytkownika do przedstawienia dokumentów potwierdzających dane firmy w celu ich weryfikacji, wyznaczając mu w tym celu stosowny termin. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu Administrator uprawniony jest do usunięcia ogłoszeń pochodzących od takiego Użytkownika bez obowiązku zwrotu kosztu ich zamieszczenia (aktywacji) oraz do usunięcia konta takiego Użytkownika. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów, ogłoszenie lub ogłoszenia zostają przywrócone, zaś czas ich ekspozycji ulega wydłużeniu o okres równy czasowemu zawieszeniu. Administrator uprawniony jest do czasowego zawieszenia ekspozycji ogłoszenia lub ogłoszeń zgłoszonych przez innych użytkowników serwisu jako nadużycie do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń i opinii:
  1. zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe,
  2. łamiących prawo lub zachęcających do łamania prawa,
  3. naruszających zasady współżycia społecznego,
  4. towarzyskich i/lub erotycznych (obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz umieszczania ogłoszeń usług erotycznych, w tym w szczególności agencji towarzyskich),
  5. oferujących pracę w charakterze: odbierania e-maili reklamowych, wypełniania ankiet przez internet, zapisywania się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi, świadczenia usług na czatach (komunikatorach) internetowych (obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz umieszczania ofert pracy w agencjach towarzyskich/ branży erotycznej, pracy na czatach (sms-owych, video konferencjach itp.),
  6. oferujących pracę inną niż określona w pkt 5, w szczególności w charakterze: modelki, tancerki lub statystki, gdy w treści tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować dany podmiot, tj.: pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie i adres siedziby;
  7. oferujących jakiekolwiek usługi (pośrednictwo, pomoc, itp) związane z zakładaniem lub prowadzeniem czatów,
  8. zawierających informację o możliwości wysłania wiadomości e-mail w celu uzyskania dalszych informacji w tym w systemie MLM lub podobnym (użytkownik nie może rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” ani piramid),
  9. oferujących pracę bez określenia podstawowych informacji dotyczących jej charakteru,
  10. których treść w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem lub użyczenie pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne,
  11. reklamujących serwisy konkurencyjne wobec Administratora,
  12. promujących wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi lub takich które zawierają w swojej treści linki do innych stron z aukcjami lub ogłoszeń zamieszczonych na innych stronach internetowych,
  13. które są reklamą komercyjną firmy; za reklamę uznaje się promowanie firmy (jednostki) jako całości ; nie zabrania się dodawania ogłoszenia promującego jeden produkt bądź usługę firmy (jednostki),
  14. które dotyczą prac doktorskich, magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu oraz usług związanych z tworzeniem takich prac,
  15. które zawierają zbyt mało treści oraz za mało szczegółów - nie przedstawiają jasnej i pełnej informacji czego dotyczy ogłoszenie,
  16. do których załączone jest niestosowne zdjęcie/obrazek,
  17. sporządzonych lub zamieszczonych z uchybieniem zasad przewidzianych niniejszym regulaminem.
 3. Stosowanie wielkich liter dozwolone jest tylko na początku zdania, na początku nazw własnych oraz w skrótowcach.
 4. Nagłówki ogłoszeń powinny być związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych, zaś w treści ogłoszeń stosowana może być wyłącznie standardowa czcionka, co oznacza, że nie jest dozwolone używanie znaków pogrubionych, kursywy oraz kolorów innych niż czarny. W tytule ogłoszenia nie może wystąpić adres www, e-mail, numer telefonu – tytuł ogłoszenia powinien zawierać informację związaną z treścią ogłoszenia.
 5. Nie ma mozliwości edycji ogłoszenia już zamieszczonego – wyjątek stanowią dane kontaktowe
 6. Zabronione jest zamieszczanie dwóch jednakowych ogłoszeń tego samego dnia.
 7. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody.
 8. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu/towaru/usługi, w szczególności dotyczy to ogloszeń w kategoriach Praca, Nieruchomości, Usługi, Kursy i szkolenia, Auto-Moto.
 9. Ogłoszenie dotyczące nieruchomości, w szczególności zamieszczone w serwisie ogloszenia.infoludek.pl, w kategorii Nieruchomości, nie może dotyczyć więcej niż jednej nieruchomości. Dotyczy to również ogłoszeń, których przedmiotem jest oferta kupna lub pośrednictwa w sprzedaży.
 10. Ogłoszenie dotyczące motoryzacji nie może dotyczyć więcej niż jednego pojazdu. Dotyczy to również ogłoszeń, których przedmiotem jest oferta kupna lub pośrednictwa w sprzedaży.
 11. Ogłoszenia dotyczące pracy nie mogą dotyczyć więcej niż jednego stanowiska pracy. Dotyczy to również ogłoszeń, których oferta dotyczy pośrednictwa pracy. Ogłoszenie o pracy powinny jednoznacznie określać charakter pracy.
 12. Ogłoszenie, którego treść nie będzie zgodna w wybraną kategorią, zostanie przeniesione do kategorii właściwej danemu ogłoszeniu.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń nie spełniających wymagań przewidzianych niniejszym regulaminem.
 14. Administrator zastrzega sobie również prawo do usuwania ogłoszenia z powodów innych niż wynikające z niniejszego regulaminu, w tym bez podawania przyczyny.W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodów innych niż wynikające z niniejszego regulaminu, Administrator nawiąże kontakt z Użytkownikiem celem zwrócenia mu uiszczonej opłaty
 15. W przypadku usunięcia ogłoszenia niezgodnego z niniejszym regulaminem, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów jego zamieszczenia (aktywacji).
 16. Przy ogłoszeniach uprzywilejowanych zamieszczonych za pomocą ludków, przyjmuje się, że jeden ludek został poniesiony na jego zamieszczenie (aktywację), pozostałe zaś na jego uprzywilejowanie. W przypadku usunięcia ogłoszenia uprzywilejowanego zamieszczonego za pomocą ludków, którego treść lub forma były sprzeczne z niniejszym regulaminem, Użytkownikowi zwracane są wyłącznie ludki poniesione na uprzywilejowanie ogłoszenia.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia albo odmowy opublikowania jakiegokolwiek ogłoszenia pochodzącego od osoby, która wcześniej naruszyła niniejszy regulamin. Dotyczy to również sytuacji, w których osoba, która wcześniej naruszyła niniejszy regulamin, dodaje ogłoszenie za pośrednictwem nowo utworzonego konta.
 18. Zabronione jest zakładanie wielu kont dla jednego użytkowanika bez zgody Administratora.
 19. Administrator nie odpowiada za treść i formę ogłoszeń. Osoba zamieszczająca ogłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności godzi się niniejszym na ujawnienie jej danych przez ogloszenia.infoludek.pl uprawnionym organom państwa, którego jurysdykcji podlega Poszkodowany.§ 4

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących
  1. niewykonania przez Administratora usługi w świetle niniejszego regulaminu lub
  2. nieterminowego lub nierzetelnego wykonania przez Administratora usługi w świetle niniejszego regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontrola_ogloszen@infoludek.pl.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu
  1. 7 dni - w przypadku roszczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz
  2. 21 dni - w przypadku roszczeń o których mowa w ust. 1 pkt 2.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do kosztów poniesionych przez Użytkownika na uprzywilejowanie ogłoszenia, będącego przedmiotem reklamacji. Administrator uprawniony jest również do przydzielenia Użytkownikowi ludków, poniesionych przez niego na uprzywilejowanie ogłoszenia.§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, z tym, że do ogłoszeń zamieszczonych przed zmianą regulaminu stosuje się postanowienia obowiązujące uprzednio.
 2. Prawem właściwym dla stosunków objętych niniejszym regulaminem jest prawo Anglii i Walii.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09 października 2012r.
regulamin opublikowany dnia 09-10-2012


Bilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603